Pravila konkursa

Opšti podaci i uvodne napomene 

Organizator Inicijative je Delegacija Evropske unije u Srbiji, sa sedištem na adresi: Vladimira Popovića 40/V, 11000 Beograd (u daljem tekstu: „Organizator“), koja ovim putem utvrđuje sledeća pravila nagradnog konkursa „EURO Mjuza“ (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“).

Nagradni konkurs traje od 20. 05. 2022. godine do 21. 06. 2022. kada je planirano finalno veče, a prijave na konkurs traju do 13. juna do 12.00.

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije putem platforme (euromjuza.rs) za prijavljivanje i glasanje i uživo na događaju koji će Organizator organizovati dana 21.06. 2022. godine, radi izbora Dobitnika nagrada i uručenja nagrada Dobitnicima nagrada (u daljem tekstu: „Događaj“).

Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na web stranci: https://euromjuza.rs/ (u daljem tekstu: Platforma).

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu 

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 16 godina koja imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji. Za maloletna lica neophodna je dozvola roditelja ili staratelja.

Video snimak kojim takmičar konkuriše mora biti javno dostupan

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, koji učestvuju u promociji i realizaciji ovog Nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Uslovi za učešće u Nagradnom konkursu

Za prijavljivanje u Nagradnom konkursu potrebno je:

 1. da učesnici u Nagradnom konkursu na Platformi objave video snimak kako izvode neku od pesama sa prethodnih izdanja takmičenja Eurosong u trajanju od najviše 1:30 minuta (u daljem tekstu: „Video snimak“);
 2. da učesnici Nagradnog konkursa omoguće da video bude javno vidljiv;
 3. da učesnici u Nagradnom konkursu imaju otključan nalog, odnosno profil na društvenoj mreži Instagram tokom trajanja Nagradnog konkursa.

Video snimak koji konkuriše za nagradu, objavljen od strane učesnika mora biti originalan, odnosno lično kreiran od strane učesnika. Učesnik je dužan da pribavi sve neophodne saglasnosti (ako ih ima), u skladu sa zakonom.

Ukoliko prijava nema sve navedeno, neće biti razmatrana. 

Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje i/ili obriše video snimak koji ima neprikladan i uznemiravajući sadržaj.

Jedan učesnik može objaviti samo 1 (jedan) video snimak.

Izbor i objava dobitnika nagrada

Izbor dobitnika nagrada organizuje se u dva kruga.

U prvom krugu bira se 10 (deset) finalista, koji će imati priliku da izvedu kompoziciju sa Video snimka na Događaju. Postavljanjem Video snimka na platformi , učesnik Nagradnog konkursa se obavezuje da pristupi Događaju ukoliko se to od njega očekuje.

Odabir finalista u prvom krugu vrši se putem glasanja za Video snimak na platformi i to tako što će takmičari svoj snimak postaviti na nekoj od popularnih društvenih mreža koje mogu da reprodukuju video materijal (YouTube, Instagram, Facebook). Link do tog snimka onda je potrebno postaviti na platformu euromjuza.rs. Nakon što se završi period prijavljivanja, svim takmičarima biće ostavljen isti period za glasanje.

Period za prijavljivanje je do 13. juna u 12.00h.

Finalisti će biti prvih 10 (deset) učesnika Nagradnog konkursa čiji Video snimci na društvenoj mreži Instagram ispunjavaju sve uslove definisane ovim Pravilima i čiji video snimci imaju najviše glasova od ukupnog broja učesnika, odnosno Video snimaka Nagradnog konkursa nakon završetka glasanja na platformi, odnosno 18.06.2022. u 12.00h.

Ukoliko se utvrdi bilo kakva nepravilnost u procesu glasanja, sporni glasovi biće oduzeti;

Napomena – U slučaju da je više finalista prijavilo istu pesmu, na Događaj će biti pozvan onaj koji ima najviše glasova.

Organizator će kontaktirati finaliste putem emaila, i na taj način obavestiti učesnika o ulasku u finale (u daljem tekstu: „Obaveštenje“).

Učesnici finala su dužni da u toku od 1 (jednog) dana od dana Obaveštenja prihvate učešće u finalu, tako što će odgovoriti na Obaveštenje (u daljem tekstu: „Odgovor na obaveštenje“) i tom prilikom dati neophodne lične podatke.

Organizator će listu finalista istaći na zvaničnom sajtu euromjuza.rs, u roku od jednog dana od dana završetka glasanja, a sve kako je definisano ovim Pravilima.

Drugi krug glasanja održaće se u toku trajanja Događaja na način kako je niže opisano.

Organizator će na svojoj zvaničnoj Facebook stranici  facebook.com/eusrbija uživo prenositi Događaj na kome će učestvovati finalisti izvođenjem numera sa Video snimka na osnovu koga su izabrani kao finalisti. Nakon izvođenja kompozicija sa Video snimaka od strane finalista, Organizator će na Internet stranici euromjuza.rs organizovati glasanje na kojoj će publika moći da glasa za izvođenje jednog od finalista (u daljem tekstu: „Glasanje“).

Gledaoci Događaja biće obavešteni o vremenu početka glasanja.

Glasovi učesnika Ankete biće bodovani na sledeći način:

 • 12 poena osvojiće učesnik čije izvođenje na Događaju ima najviše glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 10 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude drugo po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 8 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude treće po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 7 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude četvrto po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 6 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude peto po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 5 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude šesto po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 4 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 3 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude osmo po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 2 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude deveto po broju glasova u trenutku završetka Ankete;
 • 1 poen osvojiće učesnik čije izvođenje bude deseto po broju glasova u trenutku završetka Ankete.

Tokom trajanja Ankete na Događaju će glasati i stručni žiri po izboru Organizatora. Svaki od članova stručnog žirija će glasati na način što će finalistima po svom izboru dodeljivati 10 glasova, 8 glasova, 6 glasova, 4 glasa, 3 glasa, 2 glasa i 1 glas.

Glasovi žirija se sabiraju i rangiraju na sledeći način:

 • 12 poena osvojiće učesnik čije izvođenje na Događaju ima najviše glasova članova žirija;
 • 10 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude drugo po broju glasova članova žirija;
 • 8 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude treće po broju glasova članova žirija;
 • 7 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude četvrto po broju glasova članova žirija;
 • 6 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude peto po broju glasova članova žirija;
 • 5 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude šesto po broju glasova članova žirija;
 • 4 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju glasova članova žirija;
 • 3 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju glasova članova žirija;
 • 2 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju glasova članova žirija;
 • 1 poen osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju glasova članova žirija.

Nakon okončanja javnog glasanja i glasanja od strane članova žirija poeni osvojeni ovim putem se sabiraju i tri učesnika sa najvećim brojem poena dobijaju nagrade i to:

 • prvo mesto i prvu nagradu će osvojiti učesnik koji ima najviše poena;
 • drugo mesto i drugu nagradu će osvojiti učesnik koju bude ima drugi najveći broj poena;
 • treće mesto i treću nagradu osvojiti onaj učesnik koju bude ima treći najveći broj poena;

(zajedno označeni kao: „Dobitnici nagrada“).

U slučaju da neki od finalista imaju isti broj poena, prednost će imati oni koji imaju više osvojenih poena putem Ankete.

Organizator će listu Dobitnika nagrada istaći na zvaničnom sajtu euromjuza.rs, u roku od jednog dana od dana završetka Događaja, a sve kako je definisano ovim Pravilima

Nagrada 

Dobitnici nagrada će osvojiti sledeće nagrade:

 • Prvo mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 1.000,00 EUR (slovima: hiljadu evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada;
 • Drugo mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 500,00 EUR (slovima: petsto evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada; i
 • Treće mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 250,00 EUR (slovima: dvesta pedeset evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada.

Broj nagrada: 3 (tri).

Vaučeri se mogu iskoristiti isključivo za kupovinu muzičke opreme kod trgovca koji bude naznačen na vaučeru.

Dobitnici nagrada nemaju pravo da traže nagradu osim onih navedenih u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za keš, druge proizvode ili usluge,  niti se može preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena. Nakon predaje nagrada sve obaveze Organizatora prema dobitnicima će biti ispunjene.

Obrada podataka o ličnostima

Dobitnici nagrada su u obavezi da Organizatoru dostave svoje lične podatke i to:

ime i prezime;

JMBG,

adresu

naziv koji koriste na Instagramu

(u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lični podaci“),

Dobitnici nagrada Lične podatke dostavljaju Organizatoru prilikom slanja Odgovora na Obaveštenje. Davanjem Ličnih podataka smatra se da ste dali svoj pristanak Organizatoru na obradu Ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i to isključivo za sledeće svrhe:

 • komunikacije sa Organizatorom,
 • dodelu nagrada,
 • pozivanje na Događaj,
 • promociju Nagradnog konkursa,
 • objavljivanja ličnih podataka o finalistima i dobitnicima nagrada na društvenim mrežama Organizatora i drugim sredstvima javnog informisanja (uključujući zvanični sajt euromjuza.rs), i
 • za regulisanje potencijalnih poreskih obaveza.

Pristanak možete u svakom trenutku opozvati, slanjem zahteva na email adresu: info@euinfo.rs

Molimo Vas da imate u vidu da, u slučaju opoziva pristanka pre dodeljivanja nagrade, Organizator neće biti u mogućnosti da Vam dostavi nagradu.

Lični podaci će se čuvati u bazama Organizatora dokle god ne preuzmete nagradu i ne opozovete svoj pristanak.

U svakom trenutku, Vi imate sledeća prava: 1) na pristup ličnim podacima, 2) na ispravku ličnih podataka, 3) na brisanje ličnih podataka i/ili 4) na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: info@euinfo.rs

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze na teritoriji Savezne Republike Nemačke, za koju je Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Dobitnici nagrada su dužni da prilikom preuzimanja nagrade dostave i pisanu izjavu da su saglasni sa prikupljanjem njegovih/njenih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne potvrdi prijem nagrade ili ne dostavi tražene podatke i saglasnost u skladu sa ovim Pravilima njegova nagrada će biti dodeljena sledećem učesniku čiji video snimak ima najviše glasova, od ukupnog broja video snimaka koji su učestvovali u Nagradnom konkursu i koji ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima.

Učesnici Nagradnog konkursa

Učesnik Nagradnog konkursa prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilima.

Organizator konkursa se obavezuje da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u Nagradnom konkursu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike:

 • koji prekrše ova Pravila;
 • ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;
 • ukoliko se utvrdi bilo kakva nepravilnost u procesu glasanja;
 • čiji video snimak ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima;
 • koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu;
 • koji prijave više od 1 (jednog) video snimka;
 • koji odbiju da učestvuju na Događaju, a to se od njih očekuje;
 • u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

Ograničenje odgovornosti

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost ako učesnik iz bilo kog razloga ne može da pristupi internet stranici Organizatora.

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja na društvenim mrežama ili za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti.

Učesnici u Nagradnom konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na video snimcima koji budu koristili radi učešća u Nagradnom konkursu. Organizator prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe video snimka, niti je odgovoran za štetu koja Učesniku može nastati usled (zlo)upotrebe ličnih podataka.

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

Pravo izmene opštih pravila Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, jednostrano izvrši izmene Pravila, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na web stranici: euromjuza.rs.

Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine Nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci: euromjuza.rs.

U Beogradu, dana 20.05.2022. godine

ORGANIZATOR